Американац који је ратовао против Срба у Босни: Био сам наивац!

Рен­дал Ро­јер (44) је одрас­тао на Сре­дњем за­па­ду, у пред­гра­ђу Сент Лу­иса. Ка­да је на­пу­нио 21 прео­бра­тио се у ислам и про­мие­нио име у Исма­ил Рој­ер. Та­да је отишао у БиХ, где се бо­рио на стра­ни му­сли­ма­на.

0

Рен­дал Ро­јер (44) је одрас­тао на Сре­дњем за­па­ду, у пред­гра­ђу Сент Лу­иса. Ка­да је на­пу­нио 21 прео­бра­тио се у ислам и про­мие­нио име у Исма­ил Рој­ер. Та­да је отишао у БиХ, где се бо­рио на стра­ни му­сли­ма­на.

На­ре­дних 10 го­ди­на бо­рио се на ра­зним ра­ти­шти­ма. Го­ди­не 2001. је осу­ђен на 20 го­ди­на за­тво­ра јер је дво­ји­ци при­ја­те­ља по­мо­гао да се при­дру­же та­ли­ба­ни­ма. Да­нас, Ро­јер има 44 го­ди­не, иза­шао је из за­тво­ра, а сво­ју жи­во­тну испо­вест за­по­чи­ње бо­рав­ком у БиХ, ода­кле је и кре­нуо пу­тем па­кла.

– Та­да ми се чи­ни­ло да има за­ис­та сми­сла у све­му то­ме што ра­дим – ка­же Ро­јер о рату у Босни и дода­је:

– Ка­сни­је, на дру­гим ра­ти­шти­ма сам по­ку­ша­вао да по­но­во осе­тим то, али је­днос­та­вно ни­је ишло. Тај осе­ћај из БиХ ми се ви­ше ни­ка­да ни­је вра­тио“.

На­кон Бо­сне, Ро­јер одла­зи у Па­кис­тан, где се бо­рио у Ка­шми­ру. Ње­гов по­вра­так у САД зна­чио је но­ве не­во­ље. На­име, он је уго­во­рио пут у Па­кис­тан дво­ји­ци при­ја­те­ља ко­ји су хте­ли да се при­дру­же та­ли­ба­ни­ма.

Та­да је ра­зот­кри­вен и 2004. го­ди­не про­гла­шен је кри­вим. Ипак, ње­го­ве оп­ту­жбе ни­су би­ле ве­за­не за те­ро­ри­зам, већ за на­си­ље и по­се­до­ва­ње ек­спло­зи­ва.

– Ка­да да­нас са­гле­дам све то, је­днос­та­вно, ја ни­ка­да ни­сам био ек­стре­мис­та. Ви­ше сам био наивац, не­што по­пут Дон Ки­хо­та, ко­ји се бо­рио с ве­тре­ња­ча­ма – ка­же он.

До­да­је да ни­ка­да ни­је био по­кло­ник Ал Ка­иде, те да је и да­нас је­дан од нај­ве­ћих кри­ти­ча­ра Ислам­ске држа­ве. Он ка­же да се прео­бра­тио у ислам јер је вје­ро­ва­то у со­ци­јал­ну прав­ду. На­име, ка­сни­је је схва­тио да је ри­јеч о изо­па­че­ној со­ци­јал­ној прав­ди, ко­ја се пре­тва­ра у осје­ћај ви­кти­ми­за­ци­је.

„Ако стал­но кри­ви­те дру­ге љу­де, он­да се ни­ка­да не­ће­те про­ми­је­ни­ти“, ка­же Ро­јер.

Вести

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*