Nebojša Kovačević: Obojeni puč

0

Autor: Nebojša Kovačević

U Bogatoj srpskoj istoriji dogodili su se brojni prevrati, bune i pučevi, ali ni jedan nije bi toliko sraman i poguban po Srbe, kao onaj koji se odigrao 5. Oktobra 2000-te. U ovom tekstu, cilj nam je da koncizno prikažemo posledice takozvane „Petooktobarske revolucije“ – „Buldožer revolucije ili ti „Obojene revolucije“.

Pre svega, moramo se zapitati da li događaj koji se odigrao 5. Oktobra 2000. smemo uopšte nazvati revolucijom? I najveći laici mogu prepostaviti da se revolucija odnosi na temeljne i radikalne promene koje su inicirane od strane većine, u kojma učestvuje većina i koje su u intersima većine. Međutim, to se ne može reći za promene koje su se dogodile nakon 5. oktobra. Već i sada slobodno možemo zaključiti da je ovde reč o puču. Zaista i jeste tako, Buldožer revolucija nija ništa drugo nego puč – politička akcija usmerena na iznenadnu i bezuslovnu smenu vlasti. Puč je za razliku od revolucije mnogo manje transparentan (gotovo tajan) i u njemu učestvuje mali broj ljudi. Bitno je i naglasiti da su akteri puča ljudi iz same vlasti, tj ljudi koji su blizu vlasti, što nam zadaje mali problem jer je petooktobarski puč iniciran i izveden od strane ljudi iz opozicije i drugih pojedinaca koji su ostali u senci. Međutim, u prelomnom trenutku puča (veče između 5. i 6. oktobra) ljudi sa državnih vrhova otkazuju poslušnost Miloševiću, čime na neki način i sami postaju deo puča. Miloševićeva sudbina tada definitivno biva zapečaćena.

Više od decenije od petooktobarskih promena graðani Srbije žive u boljoj državi, ali gotovo svi misle da je moglo više da se uradi, a akteri tih promena ukazuju da pravljenje države, demokratije, kao i poboljšanje ekonomskog standarda ne mogu da se dese preko noæi. TANJUG

Mnogi će naravno i dalje tvrditi da je reč o revoluciji i volji naroda. To je svakako apsurdan zaključak. Iako je na ulicama bio ogroman broj građana, to nas ne sme zavarati. Ovaj puč nipošto nije imao u vidu interese i želje građana Srbije. Dalje, velika brojnost demonstranata i njihovi odlučni protesti nisu bili  od  presudnog znčaja za ishod tog kobnog oktobra. Čak i da dobro razmislimo o svrsi izlaska mase na ulice, ona je u krajnjem slučaju (kao i uvek), imala samo pasivnu ulogu – da se brojnošću zaplaši protivnik (vlast i policija). Pored faktora brojnosti, građane je  bitno  izvesti na ulice kako bi se stvorila iluzja da se deluje u interesu većine, dok je zapravo bilo potpuno suprotno. Za uspeh državnog udara najznačajnije je da li će se ljudi sa državnog vrha okrenuti protiv vlsti, a ne volja i istrajnost građana na protestu. Ovo pravilo potvrđeno je naravno i petog oktobra, jer Milšević nije poklekao pred demonstrantima, već je njegova moć (vlast) nestala onog trenutka kada su mu njegovi moćni saradnici sa vrhova vojske, policije i državne bezbednosti okrenuli leđa. Setimo se za kraj i čuvenog klasika Pareta, koji kaže da elitu (vlast) uvek menja druga elita, a ne masa, masa samo sledi.

Čak i da zažmurimo na jedno oko i prihvatimo da je petooktobarski puč bio revolucija susrećemo se sa novim problemom. Naime, ako petooktobarski puč nazovemo revolucijom onda se samim tim (zbog istog znaka „revolucija“) podrazumeva da ga možemo poistoveti sa slavnom srpskom revoucijom što nikako ne smemo učiniti. Interesi i pobude, kao i društvene promene koje su usledile posle (i u toku) tih događaja su drastočno različite. O čemu je zapravo reč pokušaćemo da ilustrujemo upoređujući karakteristike ove dve pojave.

Pogledajmo sada i frapante razlike između srpske revolucije i one takozvane petooktobarske.

Srpska Revolucija                                                                   Petooktobarska revolucija

( I i II srpski ustanak)

 OSLOBOĐENJE OD OKUPACIJE                                                                      OKUPACIJA

Cilj srpske revolucije bio je                                                        Cilj petooktobarske revolucije

oslobođenje Srbije od turske                                                        bio je rušenje (promena)

okupacije i uspostavljanje                                                             suverenog srpskog režima i

suverene srpske vlasti                                                                  stvaranje zavisne i marionetske države

 SAMOSTALNOST REVOLUCIJE                                                                      ZAVISNOST REVOLUCIJE

U organizovanju i sprovođenju                                                        u organizovanju i sprovođenju

srpske revolucije, učestvovala                                                      petooktobarske revolucije nije

je isključivo srpska vojna i                                                           učestvovala nacionalno

politička elita. Cela početna                                                      orijentisana srpska elita, već je

faza prvog srpskog ustanka                                                            kompletna revolucija bila pod

odigrala se bez ikakvog (ili                                                         direktnim uticajem Sjedinjenih

vrlo malog) spoljašnjeg uticaja,                                                   Država, ali i raznih drugih

tj. mešnja drugih država.                                                             (manjih) interesnih grupa i organizacija                                                                                                         čijim interesima nije odgovarao tadašnji                                                                                                        režim u srbiji (jugoslaviji).

 RAZVOJ DRŽAVE                                                                                                 PROPADANJE DRŽAVE

nakon srpske revolucije                                                              nakon petog oktobra Srbija

Srbija počinje da beleži                                                            gubi suverenitet  i teritorijalni

ekonomski i privredni razvoj                                                     integritet i postaje američka

posebno značajan napredak je                                                      ekonomska kolonija. kao takva,

ostvaren i  na polju vojske i vojne                                               Srbija trpi potpunu devastaciju

industrije                                                                                        na svim poljima naročito na

                                                                                                            ekonomskom i vojnom.

 PORAST POPULACIJE                                                                                    PAD POPULACIJE

Nakon srpske revolucije Srbija                                                  Za vreme devedesetih, a naročito

beleži  nagli porast prirodnog                                                 posle 5. oktobra Srbiju je zadesio

priraštaja. Uprkos velikm                                                         totalni egzodus. Konstantan pad

ratnim gubitcima u srbiji se desio                                          prirodnog priraštaja i masovni

pravi populacioni bum. Pre svega                                              odlazak velikog broja maladih

zbog oslobođenja i povoljnih                                                      zbog lošeg društvenog stanja u

privrednih uslova. Takođe je i                                                .  zemlji. Takođe treba navesti i pad

značajna pojava ideologije                                                        nacionalnog ponosa, slabljenje

nacionalizma, a samim tim i                                                      nacionalnog identiteta,

porast srpskg nacionalizma.                                                       nacionalizma i poverenja

u narodu postepeno raste                                                              u državu.

osećaj nacionalnog jedinstva.

stevan-todorovic-smrt-hajduk-veljka-prvi-srpski-ustanak-foto-wikipedia_14555286334

Pošto smo konačno utvrdili o kakvom se puču radi, za kraj objasnimo i pridev obojeni.  Koristimo izraz obojeni jer je ovaj puč obojen lažnim vrednostima i ciljevima. Zamaskiran kao revolucija koja deluje u javnom interesu ovaj puč ustvari ima sasvim drugačije namere koje su skrivene (“obojene“). Dakle, samo obojen vrednostima demokratije i slobode ovaj perfidni puč i njegovi podli predvodnici zapravo deluju u drugačijem svetlu. Pod izgovorom da je glavni problem nevaljali zloća Miošević, koji svojom vlašću guši građanska prava i slobode, petooktobarski jurišnici gaze ka svojim tajnim agendama ne uzimajuću u obzir ništa od onoga za šta se javno zalažu. I na kraju, kako to obični i biva, vlast se promeni i sve ostane isto (u ovom slučaju postane još i  gore) a srpski narod opet praznih šaka.

Na kraju smatramo, da je petooktobarski puč važno izučavati jer je način njegove pripreme i sprovođenja postao šablon za sve „obojene revolucije“ koje su dogodile u drugim zemljama. Važnost ovog puča pre svega se ogleda  i u istorijskom značaju  za nas same   je to događaj koji označava prekretnicu  u modernoj srpskoj istoriji – događaj čije će posledice obeležiti budućnost našeg postojanja.

fondsvetozarmiletic.rs

POSTAVI ODGOVOR

*