Одлична вест за фирме Од 1. октобра више није потребан печат

0

Привредни субјекти у Србији од 1. октобра у платнм промету неће морати да користе печат приликом овере платних налога у земљи и иностранству, за отварање нових рачуна, депоновање потписа, меница и других докумената.
Како је саопштено, Народна банка Србије усвојила је измене подзаконских аката из облати платног промета и тако прецизирала одредбе које привредне субјекте не обавезује са употребе печат а, како се наводи, ради пружања подршке активностима владе на стварању повољнијег пословног амбијента.

Истовремено, НБС је позвала и охрабрује привредне субјекте да у пуној мери користе могућности и предности електронског банкарства и пословања које су им већ читав низ година у Србији доступни јер се на тај начин смањују не само трошкови и време одласка на шалтер банака, већ и расходи за папирну документацију у свакодневном пословању.

Иако је Народна банка Србије још 2014. године доношењем Закона о платним услугама и усвајањем пратећих подзаконских аката и фактички укинула обавезну употребу печата привредних субјеката у вези с платним услугама, уочено је да у банкарској пракси често и даље преовлађују решења на основу којих привредници у свакодневном пословању употребљавају печат (нпр. за оверу образаца платних налога на шалтеру), када не користе предности електронског и мобилног банкарства.

Како би се унапредила и уједначила пракса банака и отклониле све недоумице међу привредним друштвима и предузетницима, усвојеним решењима јасно је наглашено да банке не могу одбити пружање платних услуга само због тога што клијент у свом пословању с банком не жели да користи печат.

А то ће практично за привреду значити најпре да привредни субјекти, који су до сада имали отворене рачуне и на шалтеру користили печат за оверу платних налога у земљи и са иностранством могу једноставно од 1. октобра банци предати писани захтев да више не користе печат и банка је дужна да им без анексирања уговора већ наредног дана обезбеди предају потписаних платних налога без обавезе да их клијент овери печатом.

Правна лица и предузетници који отварају нове рачуне нису дужни да од 1. октобра оверавају захтев за отварање рачуна, картон депонованих потписа, налоге за платни промет, менице и друга документа која се односе на платни промет, осим ако то нису изричито захтевали од банке и уговорили с њом.

Усвојеним решењима дат је пун допринос и испуњењу једног од задатака који је влада утврдила у свом програму, а ради чијег спровођења је образована међуинституционална Радна група за укидање обавезне примене печата и издавање папирне фактуре, у чијем раду учествују и представници Народне банке Србије.

Главни циљеви који се желе постићи су, између осталог, смањивање трошкова привреде и унапређење позиције Србије на листи услова пословања (Доинг Бусинеш) коју објављује Светска банка.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*