Овако ћемо се лечити по новом закону

0

Сви који се не буду одазивали на редовне скрининг прегледе мораће да се лече о свом трошку уколико се разболе од болести коју тај преглед треба да дијагностикује.

Ово је само једна од многобројних новина предвиђених у Нацрту закона о здравственом осигурању.

– Нацрт би требало да уђе на јесен у скупштинску процедуру и надамо се да ће бити усвојен до краја године – кажу за „Блиц“ у Министарству здравља.

Родитељи деце оболеле од тешког оштећења можданих структура, малигне болести или другог тешког погоршања здравственог стања добијају право на боловање у неограниченом трајању до дететових 18 година, са накнадом зараде у висини од 100%.
Изабрани лекар одобраваће боловање до 60 дана, уместо до 30, као што је сада.

Евиденцију о обављеним скрининг прегледима води РФЗО, и то о свим пацијентима, и осигураним и неосигураним.

Предложена је санкција за неоправдано неодазивање на скрининг прегледе – онај ко се не одазове ни на трећи позив у оквиру једног циклуса позивања, а не оправда изостанак, губи право на плаћено лечење уколико до следећег циклуса позивања оболи од болести за коју је позван на скрининг преглед.

Детаљно је уређено добровољно здравствено осигурање, као део здравственог осигурања.
Предложена је могућност да Републички фонд за здравствено осигурање може уговорити остваривање права на здравствену заштиту и са организацијом социјалног осигурања војних осигураника, као и уговор са правним лицем, односно предузетником као јавно-приватно партнерство.

Проширен је круг оних којима се обезбеђује здравствену заштита у пуном износу – даваоци органа, ћелија и ткива, осим за лекове и медицинска средства, осигураници који спадају у категорију „нарочито осетљива популација“, као што су стари, деца, жене, труднице, породиље, Роми…

Основ за накнаду зараде током боловања биће просечна зарада у претходних 12 месеци, уместо досадашња 3 месеца.

Лекар специјалиста који лечи осигураника по упуту изабраног лекара може непосредно упутити осигураника на стационарно лечење.

Предложени су прецизни рокови за подношење захтева за закључивање споразума о арбитражи и предложено је решавање спора путем сталне арбитраже или ад хок арбитраже.

Рационалније решење у погледу организације стручно-медицинских органа Републичког фонда за здравствено осигурање – уместо лекарских комисија, предложени су једночлани органи.

Предложена је могућност да се предузетник коме је престало својство осигураника у складу са законом, као и супружник запосленог који је упућен на рад у иностранство, а коме мирују права и обавезе из радног односа за период упућивања укључе у обавезно здравствено осигурање ради обезбеђивања права из обавезног здравственог осигурања за себе и чланове уже породице.

Предвиђена су права на здравствену заштиту на терет средстава обавезног здравственог осигурања и када нису уплаћени доспели доприноси за обавезно здравствено осигурање, у случају палијативног збрињавања.

Предвиђена је могућност овере исправе о осигурању за осигурана лица за која није редовно измириван допринос за обавезно здравствено осигурање, под условом да је обвезник уплате доприноса започео са измиривањем заосталих доприноса за обавезно здравствено осигурање и наставио са континуираним измиривањем.
Палијативно збрињавање обезбеђује се у целости на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Проширено право на накнаду трошкова превоза у смислу да се ово право везује за километражу (преко 50 км) без обзира на то да ли се здравствена установа у којој се остварује здравствена заштита налази на подручју матичне филијале или не.

Прегледи деце узраста од шест до 14 година, ради утврђивања способности за бављењем спортом, обезбеђују се на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Проширен је обим права осигураница којима је извршена мастектомија једне или обе дојке, на тај начин што им се на терет средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђује реконструкција или корекција обе дојке.
Уређено је плаћање трошкова хитне медицинске помоћи пружене у иностранству у случају када осигураник пре одласка у иностранство није прибавило потврду о коришћењу здравствене заштите, тако што те трошкове плаћа РФЗО, а онда их потражује (рефундира) од осигураника.

Предвиђено је упућивање у иностранство ради дијагностике, а не само ради лечења.

Извршено је проширење основа осигурања за осигуранике: увођењем два основа осигурања за пољопривреднике; увођењем основа осигурања по основу обављања послова јавног бележника; увођењем основа осигурања по основу статуса борца.

 

Блиц

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*