Руски „Бесмртни пук” у 20 градова Америке, Мексику, Риму, Сеулу, Кувајту, Мадриду…

0

Највише Америчких Руса продефиловало је улицама Њујорка и Вашингтона.
4488916

АКЦИЈА „Бесмртни пук” увелико је изашла изван граница Русије.

Само у Сједињеним Државама је одржана у 20 градова. Укључујући и Вашинтон и Њујорк.
4488919

Херојима Великог Отаџбинског рата пошта је одата и у  Мексику, Риму, Мадриду, Сеулу, Кувајту и Бејруту.

Прва манифестација „Бесмртни пук” одржана је 2007-ме у руском граду Тјумењу. Додуше, тада под називом „Парада победника”.
4488922

Међутим, суштина је била и тада у проласку улицама са фотографијама-портретима предака који су раовали у ВОВ (Другом светском рату).

Од 2015-те „Бесмртни пук” је постао сверуска манифестација. Тада је у њој учествовало преко 12 милиона људи

BRISBANE, AUSTRALIA - MAY 7, 2017: People hold portraits of their family members who fought in WWII during an Immortal Regiment memorial event marking the 72nd anniversary of the Victory over Nazi Germany in the Second World War. Pavel Vanichkin/TASS Австралия. Брисбен. 7 мая 2017. Участники акции памяти "Бессмертный полк" в преддверии празднования Дня Победы. Павел Ваничкин/ТАСС

Овако је данас било и у Бризбејну (Аустралија)

 

KUWAIT CITY, KUWAIT - MAY 6, 2017: People hold portraits of their family members who fought in WWII during an Immortal Regiment memorial event marking the 72nd anniversary of the Victory over Nazi Germany in the Second World War. 150 people have taken part in the event on the grounds of the Russian Embassy in Kuwait. Pavel Prokofyev/TASS Êóâåéò. Ýëü-Êóâåéò. 6 ìàÿ 2017. Ó÷àñòíèêè àêöèè ïàìÿòè "Áåññìåðòíûé ïîëê" â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû.  ìåðîïðèÿòèè íà òåððèòîðèè ïîñîëüñòâà ÐÔ â ýìèðàòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 150 ÷åëîâåê. Ïàâåë Ïðîêîôüåâ/ÒÀÑÑ

И у Кувајту, такође

Факти

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*