Закон који јача овлашћења директора БИА стигао у Скупштину

0

Измене и допуне Закона о безбедносно информативној агенцији (БИА) којима је превиђено да акт о систематизацији и уређењу радних места доноси директор БИА уз претходну сагласност Владе Србије, стигле су у процедуру Скупштине Србије.

Тим изменама предвиђено да се актом који доноси директор БИА, утврђују организационе јединице, послови који се у њима обављају, начин руковођења, овлашћења и одговорности руководилаца, унутрашња контрола и интерна ревизија.

Актуелним законом предвиђено је да се на унутрашњу организацију и систематизацију радних места у БИА примењују начела као у министарствима и посебним организацијама, осим уколико обављање одређених послова не захтева другачији начин организовања.

Изменама закона, актом директора БИА уређују се и међусобни односи организационих јединица, начин сарадње Агенције са другим органима и организацијама, подела радних места, врсте радних места, укупан број радних места са називом, опис послова, распон звања, заштитни режим, статус припадника, потребан број извршилаца и услови за свако радно место, као и подаци о степену увећања стажа осигурања.

Предложеним изменама закона је предвиђено да подаци садржани у акту који доноси директор БИА буду тајни и да се њима поступа у складу са законом којим се уређује тајност података.

Изменама закона предвиђено је и да за попуњавање радних места у БИА није потребан конкурс, а о заснивању радног односа решењем одлучује директор.

Изменама је предвиђено стручно усавршавање припадника БИА и полагање стручног испита, а програм и начин похађања утврђује се актом директора.

Предложено је и да се припадницима БИА оцењује рад једном годишње а поступак, мерила и начин оцењивања уређиваће се актом који такође доноси директор.

У образложењу предложеног зкона наведено је да се измене и допуне доносе у циљу очувања постојећег радно-правног статуса припадника БИА и усклађивања са усвојеним новим законима о полицији и о систему плата запослених у јавном сектору.

Измене су у скупштину упућене на усвајане по хитном постуку с обзиром да би у противном, како је наведено, била доведена у питање могућност БИА да делотворно заштити уставно уређење и безбедност Србије, а то би могло да има штетне последице по безбедност грађана и остваривање и заштиту њихових слобода и права.

Бета

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*