Министарство одбране брани резервисте: Због војне вежбе НИKО НЕ СМЕ ДА ДОБИЈЕ ОТKАЗ!

0

Министарство одбране саопштило је данас да због ангажовања у војној служби, припаднику активне резерве не може престати радни однос, нити због тога он може бити у неравноправном положају у односу на друга запослена лица у погледу остваривања права из радног односа.

Kако се наводи, то је прописано посебним чланом 70. Закона о војној, радној и материјалној обавези, а механизам заштите резервног састава за време вршења војне обавезе налази се и у одредбама члана 67. и 68. тог закона, којим су прописане накнаде које припадају војним обвезницима за вршење војне обавезе.

– У случају да лицу у резервном саставу, након извршења војне обавезе , односно учешћем на вишедневној војној вежби, на коју се уредно одазвало по позиву надлежног центра Министарства одбране, послодавац раскине радни однос због његовог одсуства ради учешћа на војној вежби, лице има право да о томе обавести центар министарства који га је упутио на вежбу- пише у саопштењу.

Наглашава се да ће Министарство одбране поступајући по поднетој представци лица, у сарадњи са ресорним министарством надлежним по питању рада и радног односа, сагледати наводе представке и предузети одговарајуће мере.
Министарство одбране подсећа да је Законом о раду прописано да се радни однос заснива уговором о раду који закључују запослени и послодавац и може се закључити на неодређено или одређено време, док је чланом 79. Закона о раду прописано да запосленом мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада, ако одсуствује са рада, сем осталог, због одласка на одслужење, односно дослужење војног рока.

Поред осталих законом прописаних елемената, како се додаје,Уговор о раду садржи врсту радног односа (на неодређено или одређено време), трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање радног односа на одређено време.

Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, у складу са општим актом и уговором о раду, између осталих прописаних ситуација и за време вршења војне вежбе.

Послодавац има право на рефундирање исплаћене накнаде зараде у случају одсуствовања запосленог са рада због војне вежбе или одазивања на позив државног органа, од органа на чији се позив запослени одазвао, ако законом није друкчије одређено.

У саопштењу се истиче да лице у резервном саставу које је у радном односу, а позвано је у вези са вршењем службе у резервном саставу, за време вршења те обавезе припада накнада у висини просечне зараде у претходна три месеца пре позивања, осим ако то посебним законом није другачије одређено.

– Лицу у резервном саставу које самостално обавља регистровану привредну или другу професионалну делатност за време вршења службе у резервном саставу припада накнада у висини основице од које плаћа допринос за обавезно сопствено социјално осигурање, док лицу у резервном саставу које није запослено или које самостално не обавља регистровану привредну или другу професионалну делатност, регистрованом пољопривреднику, као и лицу у резервном саставу које прима пензију или новчану накнаду због привремене незапослености, за време вршења службе у резервном саставу ради које је позвано, припада новчана накнада у износу који пропише Влада- додаје се .

Министарство одбране наводи и да лицу у резервном саставу позваном на вежбу припадају и бесплатна исхрана и смештај, ако вежба траје дуже од осам часова, док износ и начин исплате накнада за вршење војне обавезе прописује Влада на предлог министра одбране.

 

Танјуг

ПОСТАВИ ОДГОВОР

*